พันธกิจ

  • เราจะสร้างสรรค์ขนมที่มีคุณภาพเพื่อผู้บริโภค ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
  • เราจะก้าวขึ้นสู่การเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ขนมข้าวโพดอบกรอบ อันดับหนึ่งในระดับสากล
  • เราจะใส่ใจในรายละเอียดอันนำมาซึ่งความสุขของพนักงาน ของผู้บริโภค ตลอดจนคู่ค้า